Portalparagraf

§1 LHB-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som organiserar lesbiska, bögar, bisexuella kvinnor och bisexuella män. Vi definierar homosexualitet som samkönat sexuellt begär med avseende på biologiskt kön. Vi definierar bisexualitet som sexuellt begär riktat mot personer av båda könen, med avseende på biologiskt kön.

LHB-förbundet vill försvara homo- och bisexuellas yttrande-, åsikts- och föreningsfrihet. Dessa friheter hotas av försök att omdefiniera vad homosexualitet innebär och tvinga fram en mer "inkluderande" definition, som i praktiken blir mer exkluderande av homo- och bisexuella. Vi försvarar lesbiskas, bögars och bisexuellas rätt att organisera sig separatistiskt och även könsseparatistiskt.

Homo- och bisexuella har ingen skyldighet att motivera sin attraktion till människor av samma kön. En del upplever att de föddes som lesbiska, bögar eller bisexuella, andra att de blivit det senare i livet och ytterligare andra att de har valt det. Vi anser inte att den ena vägen till homo- eller bisexualitet är bättre eller sämre än den andra.

Vårt mål är att alla lesbiska, bögar och bisexuella skall åtnjuta samma rättigheter och frihet från diskriminering, trakasserier och förföljelser.

LHB-förbundet är emot medikalisering av könsöverskridande barn och ungdomar. Vi vill att alla unga ska få utforska sin identitet och sexualitet i lugn och ro utan att utsättas för irreversibla medicinska ingrepp. Vi är kritiska till de skadliga myter som sprids om att social och/eller medicinsk "transition" skulle vara det enda alternativet till självmord för denna grupp.

Föreningen får inte användas till att normalisera och urskulda vuxnas sexualisering av barn. Vi tar starkt avstånd från vuxnas grooming av unga.

Föreningen får inte användas för att förespråka avkriminalisering av sexköp eller surrogatmödraskap eftersom detta strider mot kvinnors integritet och rättigheter. Föreningen får inte heller användas för att propagera för pornografi. Vi prioriterar inte homo- och bisexuella mäns intressen över kvinnors. Vi tar avstånd från utnyttjande av maktobalanser oavsett kön.

Föreningens syfte är inte att organisera personer som faller under queer-paraplyet genom kink, BDSM, polyamori, asexualitet eller andra sexuella praktiker eller identiteter som inte är direkt kopplade till samkönad sexuell läggning.

LHB-förbundet tror på det demokratiska samtalet och vill i möjligaste mån möta och diskutera med meningsmotståndare på ett respektfullt sätt. Alla medlemmar måste acceptera föreningens portalparagraf och får inte propagera inom föreningen eller representera föreningen utåt på ett sätt som strider mot denna.

Denna första paragraf (§1) i föreningens stadgar kan inte ändras.